Klachtenregeling

Inleiding

Het Budak College vindt tevreden cursisten en opdrachtgevers erg belangrijk en werkt daarom aan de kwaliteit van haar diensten. Lesgeven is mensenwerk en waar mensen werken kunnen fouten voor komen en misverstanden ontstaan. Als u ontevreden bent over uw cursus, één van onze docenten, uw studiemateriaal of welk ander aspect van onze organisatie dan ook, vragen we u met nadruk ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw klacht nemen we serieus en we zullen ons inspannen om samen met u naar een passende oplossing te zoeken.

Wij verstaan onder klacht: iedere schriftelijke of mondelinge uiting van onvrede. Klachten, van welke aard dan ook, behandelen we altijd vertrouwelijk.

Deze klachtenregeling is met u doorgenomen tijdens het intakegesprek en is verstrekt tezamen met het getekende cursuscontract.

Desgewenst is deze klachtenregeling ook te vinden op onze website (https://hetbudakcollege.nl).

Klachtbehandeling

Een klacht kan het best worden opgelost in een goed en eerlijk gesprek. U kunt uw klacht op drie manieren aan ons laten weten:

• Telefonisch : contact met de directeur mw. H. Budak -Cildavil 06-26 76 95 09

• Klachtenformulier : Vul het klachtenformulier in onderaan de pagina en verstuur het naar ons

Na ontvangst van uw klacht nemen wij binnen 1 week telefonisch contact met u op om te overleggen hoe uw klacht behandeld zal worden. Wanneer de klacht over een specifieke docent gaat, kunt u uw probleem eerst met deze docent zelf bespreken en samen een oplossing proberen te vinden. Bent u niet tevreden over dit gesprek en/of oplossing dan kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur mevrouw H. Budak-Cildavil. Zij gaat dan met u in gesprek over de verdere aanpak.

Stuurt u uw klacht via de e-mail, ook dan zullen wij binnen een week reageren en een voorstel doen voor de behandeling van uw klacht.

Wanneer u gebruik maakt van het klachtenformulier en hulp nodig heeft bij het invullen dan kunt u dit aangeven in het telefonisch contact en zal de directeur het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek voor u invullen. U ontvangt vervolgens twee kopieën. U ondertekent één formulier en stuurt dit terug naar het Budak College.

De docenten en overige medewerkers zijn ook op de hoogte van de klachtenprocedure. Desgewenst kunnen ook zij u helpen met het invullen van het klachtenformulier.

Verloop van de klachtprocedure

Na ontvangst van uw klacht gebeurt het volgende:

1. De directeur van Het Budak College stuurt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht.

2. Zij behandelt uw klacht zo snel mogelijk en zal binnen een week contact met u en de andere betrokkene(n) opnemen om de procedure toe te lichten.

3. De directeur nodigt u uit voor een gesprek waarin u de klacht kunt toelichten en zal de andere betrokkene(n) eveneens horen.

4. De directeur zal samen met u en de betrokkene(n) zoeken naar een oplossing zodat de klacht naar tevredenheid is opgelost.

5. Indien u niet tevreden bent met de door de directeur geboden oplossing dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Op uw verzoek, worden haar contactgegevens aan u verstrekt. De vertrouwenspersoon zal uw klacht vertrouwelijk behandelen en trachten te komen tot een aanvaardbare oplossing.

6. Betreft uw klacht de directeur, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de extern vertrouwenspersoon. Desgewenst kunnen ook de docenten en overige medewerkers deze contactgegevens verstrekken.

7. De maximale afhandelingstermijn van uw klacht is 6 weken.

8. De directeur en/of vertrouwenspersoon maken een kort verslag van de gesprekken. U ontvangt dit verslag binnen enkele dagen na het gesprek en stuurt dit getekend retour.

9. Na beëindiging en afsluiting van de klachtbehandeling ontvangt u een brief met daarin de uitkomst van de klachtafhandeling.

Extern advies College van Arbitrage van Blik op Werk

Het Budak College zal er alles aan doen om uw klacht naar alle tevredenheid en binnen de afhandelingstermijn op te lossen.

Mocht u na beëindiging van uw klachtafhandeling niet tevreden zijn dan kunt u als laatste mogelijkheid uw klacht (tegen een vergoeding) voorleggen aan het College van Arbitrage van Blik op Werk. Om tot een afgewogen advies te komen zal deze partij ook inzage moeten hebben in (kopieën van) de relevante stukken. Op het klachtenformulier vragen we u om toestemming hiervoor. We vragen deze adviseurs altijd om voor geheimhouding te tekenen. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend, dat wil zeggen dat Het Budak College verplicht is het advies op te volgen.

Tenslotte

Het Budak College stelt het op prijs als u ons uw klacht laat weten. Ook hier kunnen wij van leren. We nemen alle gegronde klachten mee in de evaluatie van ons instituut en we doen ons uiterste best om herhaling van het probleem te voorkomen.

Klachtenformulier

Bij Het Budak College vinden wij het zeer belangrijk dat iets waar u ontevreden over bent in een zo vroeg mogelijk stadium wordt opgelost door de direct betrokkenen. Daarom vragen wij u, of uw vertegenwoordiger, om in eerste instantie diegene aan te spreken die te maken heeft met uw onvrede of klacht. Met zo’n gesprek kan een probleem direct worden opgelost en in de meeste situaties gebeurt dat ook. Maar als een probleem zich vaker voordoet of wanneer u het gevoel hebt niet te worden gehoord, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Dat kan op de locatie of heel eenvoudig via het klachtenformulier. Mocht u vinden dat de klachtverwerking via de Klachtenfunctionaris niet tot een oplossing heeft geleid, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijk persoon en in het uiterste geval aan het College van Arbitrage van Blik op Werk. Meer informatie hierover vindt u in de eerdergenoemde folder klachtenregeling.

Indien u klachten heeft, kunt u uw klachten mailen naar info@hetbudakcollege.nl onder vemelding van ‘Klacht’ in het onderwerp.